Psykologutredning

Barn och ungdomar

 

Utredning för barn och ungdomar kan beställas av föräldrar, men oftast är det skolan som gör det. Den kognitiva utredningen görs, när frågor uppstår kring barnets inlärning och beteende, när man vill veta, vad som hindrar inlärning och vad kan man göra för att främja den optimala utvecklingen.  

Testmetoder som psykologen använder sig av är vetenskapligt standardiserade. De är reliabla och valida samt avsedda endast för legitimerade psykologer.

Psykologutredning med begåvningstest t ex med WISC (6-16) ger svar bl. a. på följande frågor. Finns det brister i ordkunskap eller i det språkliga logiska tänkandet? Är man starkare på det icke språkliga området? Hur fungerar man i uppgifter som kräver snabbhet och minne?  Är prestationen jämn eller ojämn? Finns det speciella styrkor och svagheter t ex låg eller hög begåvning på något område? Stora skillnader mellan deltesten indikerar inlärningssvårigheter, som kan vara specifika läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter.

Frågor kring koncentration, uppmärksamhet och beteende kan belysas mer i en så kallad utvidgad utredning. Utredningen kompletteras då med neuropsykologiska test, enkäter och skattningar för att få omfattande helhetsbild om adhd- och autismproblematik.

Resultaten sammanfattas i ett skriftligt utlåtande samt återkopplas till alla berörda.