Stöd för barn och ungdomar

Självbilden avgör

Självbilden i barndomen har en avgörande betydelse för hur det går senare i livet. Skolframgången t ex har visat sig vara starkt beroende av elevens självbild. Nära hälften av eleverna i år 7 slås ut i klassrummet både pedagogiskt och socialt (Psykologtidningen nr 6 2018). Många barn och ungdomar kommer således inte att klara av sina studier och riskerar att hamna i utanförskap.

Vetenskapliga studier visar att psykiska problem i vuxenålder har ofta sina rötter i den tidiga utvecklingen i barndomen. Därför är det väldigt viktigt att barn och ungdomar får stöd i sin utveckling så att de kan vara pedagogiskt och socialt delaktiga varje dag. Genom evidensbaserade metoder inom pedagogisk psykologi kan man stärka barns självkänsla och förebygga psykisk ohälsa.  

Önskas mer information kontakta Reed Rehab.